Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 13-09-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  09 Σεπτεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 3265
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 13η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών.
  2. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση δρόμου από Λειβαδάκια – π. Θαναρέικο Τ. Δ. Διασέλλου».
  3. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή, συντήρηση και αποκατάσταση γηπέδων ποδοσφαίρου Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος