Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 12-09-2022

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  07 Σεπτεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2838
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 12η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2023.
  2. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια γάλακτος (εβαπορέ) για το εργατοτεχνικό προσωπικό (συγ)χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΙΔΟΧ) του Δήμου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους».
  3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών επέκτασης ΦΟΠ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος