Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 12-03-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 8 Μαρτίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 813
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 12η Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού.
  2. Διαγραφή οφειλών από μισθώματα.
  3. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος