Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 09-12-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 05 Δεκεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 5628
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 09η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση απολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου οικονομικού έτους 2018.
  2. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών δημοτικών έργων προϋπολογισμού έως του ποσού των 60.000,00 € έτους 2020.
  3. Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής ηλεκτρονικών κληρώσεων για το έτος 2020.
  4. Καθορισμός όρων μίσθωσης ακινήτου στην κοινότητα Μεγαλόχαρης.
  5. Καθορισμός όρων μίσθωσης ακινήτου στον Άγιο Νικόλαο κοινότητας Πηγών.
  6. Καθορισμός όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για την «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ. Ε. Τετραφυλίας έτους 2020».
  7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτίωση δρόμου από Λειβαδάκια – Π. Θαναρέικο Τ. Κ. Διασέλλου».
  8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Μελέτη χωροθέτησης, προμήθειας και εγκατάστασης πιστοποιημένου εξοπλισμού οργάνων (γενικής χρήσης και χρήσης ΑΜΕΑ) από ανακυκλώσιμα υλικά και διατάξεων ασφαλείας στις υφιστάμενες παιδικές χαρές του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος