Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 09-09-2022

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  05 Σεπτεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2796
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 09η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ΚΤΕΟ.
 2. Σύνταξη έκθεσης 2ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2022.
 3. Σύνταξη σχεδίου 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
 4. Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση ύδρευσης στην περιοχή Τσουράτικα Μεγαλόχαρης.
 5. Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
 6. Εξειδίκευση πίστωσης για συμμετοχή του δήμου στην 8η Πανελλήνια Έκθεση Άρτας.
 7. Έγκριση τεύχους αποτύπωσης τοπικών σταθμών ελέγχου της Προμήθειας «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ».
 8. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩN ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ».
 9. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Μετατροπή υφιστάμενου Δημοτικού Σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
 10. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών στην Τοπική Κοινότητα Άνω Πέτρας Δήμου Γεωργίου Καραΐσκάκη».
 11. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση κατεστραμμένου οδικού δικτύου της έδρας της Τ.Κ. Κλειδίου».
 12. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩN ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος