Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 09-03-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 05 Μαρτίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 917
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 09η του μήνα Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
  2. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου.
  3. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου.
  4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Ξηροκάμπου».
  5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Ηλεκτροδότηση κελιών Ι. Μ. Σέλτσου».
  6. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2019».
  7. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού «Αποκατάσταση δρόμων από Πέρδικα Μηλιανών και από Βρυστό Μηλιανών προς Μηλιανά της Δ.Ε. Τετραφυλίας του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  8. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
  9. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών δημοτικών έργων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος