Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 08-12-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 03  Δεκεμβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 5030
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                     

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 08η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων του δήμου.
  2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση δρόμων μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα στους οικισμούς Άγιο Νικόλαο και Γρέβια της Τ. Κ. Πηγών του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις αποκαταστάσεις οδών, προσβάσεων – άρση απομόνωσης περιοχών και τοπικών κοινοτήτων που προκλήθηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα».
  4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση δρόμων από Πέρδικα Μηλιανών και από Βρυστό Μηλιανών προς Μηλιανά της ΔΕ Τετραφυλίας του δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
  5. Έγκειση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βατότητας – άρση επικινδυνότητας δρόμων Τ. Κ. Καστανιάς».
  6. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης στην Τ. Κ. Πηγών της Δ. Ε. Τετραφυλίας».
  7. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στις υδρομαστεύσεις της Τ. Κ. Ελάτης της Δ. Ε. Τετραφυλίας».
  8. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου κ. Γρίβα Φώτιου.
  9. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου κ. Γρίβα Σοφίας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος