Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 07-08-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 02 Αυγούστου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 3528
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 07η του μήνα Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών δημοτικών έργων.
  2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες έτους 2018 Β΄ φάση».
  3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη 2018 Β΄ Φάση».
  4. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς της Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  5. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις αποκαταστάσεις οδών, προσβάσεων – άρση απομόνωσης περιοχών και τοπικών κοινοτήτων, που προκλήθηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  6. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση βαθύ Διάσελλο ως τη θέση Μαργαρίτη».
  7. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών του δήμου έτους 2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος