Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 07-07-2021(κατεπείγουσα συνεδρίαση)

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 5 Ιουλίου  2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2386
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 07η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης την 11:30΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα   διότι την 16η Ιουλίου 2021 πρέπει να έχει υποβληθεί το αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο ενδιάμεσο διάστημα να έχει περαιωθεί η διαδικασία σύνταξης όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος