Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 07-02-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 3 Φεβρουαρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 430
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 7η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Παλιοχωρακίου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη στο σημείο κατεύθυνσης προς Μεγάρχη δήμου Νικολάου Σκουφά».
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2020 για τις ανάγκες του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των Νομικών Προσώπων του».
  3. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Τετραφυλίας 2020».
  4. Έγκριση απολογισμού πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για τα έτη 2016, 2017, 2018.
  5. Έγκριση απολογισμού δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για τα έτη 2016, 2017, 2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος