Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 06-11-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 02 Νοεμβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 4612
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                     

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 06η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών για σύνδεση της Ι. Μ. Σέλτσου στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 2. Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
 3. Έγκριση απολογισμού Κοινωφελούς επιχείρησης έτους 2019.
 4. Σύνταξη σχεδίου 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
 5. Έγκριση πρακτικού Ι για την προμήθεια «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».
 6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης Μηλιανών».
 7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλοπαιδιών στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2018».
 9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση δρόμων και διευθέτηση όμβριων υδάτων στο δήμο Γ. Καραϊσκάκη»
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου από Μοναστήρι Παναγίας Μεγαλόχαρης μέχρι τον οικισμό Άγιο Γεώργιο της Τ. Κ. Μεγαλόχαρης».
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση κτιρίων σχολικών μονάδων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 12. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Ζηρού για το έργο «Κατασκευή, συντήρηση και αποκατάσταση γηπέδων ποδοσφαίρου Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 13. Διαγραφή οφειλής από τέλη ύδρευσης.
 14. Εισήγηση αναπροσαρμογής τελών ύδρευσης.
 15. Εισήγηση αναπροσαρμογής τελών φωτισμού – καθαριότητας.
 16. Εισήγηση αναπροσαρμογής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος