Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 06-07-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 02 Ιουλίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2714
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 06η του μηνός Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

                                                 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργων του δήμου.
  2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων για αυτοκίνητα και μηχανήματα έργων του δήμου.
  3. Έγκριση προμήθειας απορριμματοφόρου οχήματος.
  4. Σύνταξη σχεδίου 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
  5. Τροποποίηση της αριθ. 13/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
  6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Παλαιοχωρακίου της Τ. Κ. Δημαριού».
  7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ. Κ. Δημαριού της ΔΕ  Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  8. Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση της εκδήλωσης «Καραϊσκάκεια 2020».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος