Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 06-05-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 04 Μαΐου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1502
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 06η του μήνα Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης ως μέτρο αποφυγής της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 στον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.
  2. Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ως μέτρο αποφυγής της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 στον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για την λήψη μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 στον Δήμο μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος