Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 06-04-2022

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  01 Απριλίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 831
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 6η Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Σύνταξη έκθεσης 1ου τριμήνου για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2022.
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση σχολείων και διαμόρφωση σχολείων δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βατότητας – άρση επικινδυνότητας δρόμων Τ. Κ. Καστανιάς».
 4. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την προμήθεια «Προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού εσωτερικής οδοποιίας οικισμών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 5. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις Κέντρων Αθλοπαιδιών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 6. Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας με το δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων.
 7. Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για σύνταξη μελέτης.
 8. Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για παραλαβή πράξης.
 9. Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση κατασκευής ΜΥΗΕ στην περιοχή Γρέβιας Πηγών.
 10. Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση δρόμου στην κοινότητα Πέτρας.
 11. Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση Κορέλη Θεμιστοκλή στην Κοινότητα Πέτρας.
 12. Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος