Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 06-04-2020 (κατεπείγουσα συνεδρίαση)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 04 Απριλίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1279
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 06η του μήνα Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης απορριμματοφόρου οχήματος στο δήμο Αρταίων.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του ότι πρέπει να δοθεί το όχημα αυτό στο δήμο Αρταίων για κάλυψη επειγουσών αναγκών του στον τομέα της καθαριότητας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος