Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 05-08-2019 (κατεπείγουσα συνεδρίαση)

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 05 Αυγούστου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 3554
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:   Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 05η του μήνα Αυγούστου του έτους 2019 (σήμερα), ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για την κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό των κατοίκων της Τ. Κ. Μηλιανών λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, λόγω βλάβης του δικτύου ύδρευσης στην Τ. Κ. Μηλιανών, έχει μείνει η κοινότητα αυτή χωρίς νερό και πρέπει να προμηθεύσουμε τους κατοίκους με νερό για πόση το ταχύτερο δυνατό.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος