Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 05-07-2022(κατεπείγουσα συνεδρίαση)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 05  Ιουλίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1911
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, σήμερα 05η Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης την 13:30΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης  στην Κ. Ελάτης  και Κ. Καστανιάς».

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, οι κοινότητες Ελάτης και Καστανιάς αντιμετωπίζουν προβλήματα στην υδροδότηση των κατοίκων και πρέπει να γίνει άμεσα η απ’ ευθείας ανάθεση του ανωτέρω έργου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος