Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 05-07-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 01 Ιουlίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2934
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 05η του μήνα Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Σύνταξη σχεδίου 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 2. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ασφαλειών δημοτικών οχημάτων.
 3. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή δαπανών επέκτασης του δικτύου ΦΟΠ.
 4. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή δαπανών επέκτασης του δικτύου ΦΟΠ.
 5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού δημοτικού έργου.
 6. Σύνταξη έκθεσης 2ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 7. Ορισμός δικηγόρου για την δήλωση ακινήτου του δήμου στο Κτηματολόγιο.
 8. Ανάθεση του έργου «αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Τετραφυλίας».
 9. Ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση – επισκευή δικτύων ύδρευσης στη Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 10. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ. Κ. Μεσοπύργου και Άνω Πέτρας».
 11. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ. Κ. Δημαριού και Κλειδίου προς περιοχές Φωτοπουλέικα, Αντωνέικα και Γεμμέικα».
 12. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση βατότητας – άρση επικινδυνότητας δρόμων Τ. Κ. Καστανιάς».
 13. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου από Μοναστήρι Παναγίας Μεγαλόχαρης μέχρι τον οικισμό Άγιο Γεώργιο της Τ. Κ. Μεγαλόχαρης»
 14. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες έτους 2018 Β΄ φάση».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος