Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 05-06-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 01 Ιουνίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2014
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως, την 05η του μήνα Ιουνίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ΚΤΕΟ αυτοκινήτων του δήμου.
  2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ.
  3. Έγκριση πρακτικού III ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού προμηθευτή για την προμήθεια «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2020 για τις ανάγκες του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των Νομικών Προσώπων του» (ΟΜΑΔΑ Β΄ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ).
  4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού προμηθευτή για την προμήθεια «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλου».
  5. Παράταση συμβάσεων εργασίας εκτάκτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω Covid – 19.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος