Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 04-07-2022

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  30  Ιουνίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1844
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 4η του μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων οχημάτων του δήμου.
  2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργων.
  3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών για επέκταση ΦΟΠ.
  4. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων «Καραϊσκάκεια 2022».
  5. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
  6. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος