Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 04-06-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 30 Μαΐου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2404
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ: Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 04η του μήνα Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Σύνταξη έκθεσης 1ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2019.
  2. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη για την  «Προμήθεια λιπαντικών».
  3. Έγκριση IV πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια νέου μηχανήματος έργου Φορτωτή – Εκσκαφέα».
  4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Οδοποιία δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2018».
  5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ. Κ. Δημαρίου και Κλειδίου προς Περιοχές Φωτοπουλέϊκα, Αντωνέϊκα και Γεμμέϊκα».
  6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ. Κ. Μεσοπύργου και Άνω Πέτρας».
  7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπάνης επέκτασης του δικτύου ΦΟΠ στη θέση Μεσινό Ζυγό.
  8. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπάνης επέκτασης του δικτύου ΦΟΠ στην παιδική χαρά Τ. Κ. Διασέλλου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος