Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 04-03-2022

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  28 Φεβρουαρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 500
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 4η του μηνός Μαρτίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Σύνταξη έκθεσης 4ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2021.
 2. Αποδοχή δωρεάς χρήσης οχήματος από την Περιφέρεια Ηπείρου.
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ. Κ. Μεσοπύργου και Άνω Πέτρας».
 4. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2022 ανταποδοτικών υπηρεσιών.
 5. Πολυετής προγραμματισμός πρόσληψης μόνιμου προσωπικού 2023 – 2026.
 6. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου.
 7. Έγκριση ετησίου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου.
 8. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού υγρών καυσίμων & λιπαντικών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των Νομικών Προσώπων του.
 9. Βεβαίωση έτους κατασκευής σχολικών κτιρίων.
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 11. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2022.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος