Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 01-09-2020 (κατεπείγουσα)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 01 Σεπτεμβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 3705
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 01η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης την 13:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για την κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό των κατοίκων της Τ. Κ. Καστανιάς λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, λόγω βλάβης των αντλιοστασίων του δικτύου ύδρευσης (του Συνδέσμου Ύδρευσης Βρυζοκαλάμου) στην Καστανιά, έχει μείνει η κοινότητα αυτή χωρίς νερό  και πρέπει να προμηθεύσουμε τους κατοίκους με νερό για πόση το ταχύτερο δυνατό.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος