Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 01-08-2022

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  27 Ιουλίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2297
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 1η Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή φόρου εισοδήματος.
  2. Εξειδίκευση πίστωσης για τις εκδηλώσεις «Σέλτσος 2022».
  3. Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
  4. Έγκριση τεύχους αποτύπωσης Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) της Προμήθειας «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ».
  5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτόστρωση οικισμού Ντόβρας Τοπικής Κοινότητας Βελεντζικού του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2020».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος