Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 01-03-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 25  Φεβρουαρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 612
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 01η Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
  2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελο ως τη θέση Μαργαρίτη”.
  3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Ηλεκτροδότηση κελιών Ι. Μ. Σέλτσου”.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος