ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΡΤΑΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΥΦΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Προϋπολογισμός:
236.340,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 

Χρηματοδότηση:
Ταμείο Συνοχής, Ε.Π «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
ΕΝΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 2017ΣΕ27510092
ΚΩΔ. ΣΑ: Ε2751
Κ.Α.: 15.7341.001
CPV: 45212300-9, 45212350-4

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ (.rar)
ΣΧΕΔΙΑ (.rar)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (.doc)  |  ΤΕΥΔ (.pdf)