Διαγωνισμός προμήθειας μέσω ΕΣΗΔΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ» [Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ] (ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 24/03/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00) (τελευταία ενημέρωση: 02-03-2022)

Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού (οργάνων, καθισμάτων συνοδών, ελαστικών δαπέδων ασφαλείας) και φωτιστικών των νέων παιδικών χαρών σε οικισμούς του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (CPV 37535200-9 & 34991000-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 203.310,40 € με ΦΠΑ 24%. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΔΕ μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη.

Προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα για το σύνολο της προμήθειας.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και στα μέλη ενώσεων οικονομικών φορέων του άρθρου 25 ν.4412/2016, που πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί στη διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 24/03/2022, ώρα 14:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 28/03/2022, ώρα 11:00 πμ.

Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ήτοι 3.279,00 €. Οι προσφορές που θα υποβληθούν δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα κληθεί να καταθέσει για την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει και να τοποθετεί τα υλικά ανά παιδική χαρά εντός (3) μηνών από την εκάστοτε έγγραφη παραγγελία.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, όπου ο διαγωνισμός έλαβε τον συστημικό αριθμό 153805 και όπου υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Πληροφορίες παρέχονται από την έδρα του Δήμου στην Άνω Καλεντίνη Άρτας, τηλ. 2681360811, email: info@gkaraiskakis.gr.

Κατεβάστε τα έγγραφα του διαγωνισμού:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022/S 037-094816(ΑΔΑΜ: 22PROC010098321)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 450/2022
με όλα τα παραρτήματά της (ΑΔΑΜ: 22PROC010098792)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ σε επεξεργάσιμη μορφή:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI_ΕΕΕΣ (.xml)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (.doc)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (.doc)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI_ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ-ΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (.doc)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: ΨΤΩΕΩ9Ξ-ΩΝΠ)
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 1 (αναρτήθηκε 2-3-2022)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 2 (αναρτήθηκε 2-3-2022)