Διαγωνισμός προμήθειας μέσω ΕΣΗΔΗΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ» (ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 23/04/2021 ΩΡΑ 14:00) (τελευταία ενημέρωση: 16-4-2021)

Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του δήμου (CPV 32441200-8), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.599.844,00 € με ΦΠΑ 24%. Η προμήθεια χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (μεταφορά από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»).

Προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη.

Προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα για το σύνολο της προμήθειας.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, και σε ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, που πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί στη διακήρυξη και που θα υποβάλουν αίτημα επιτόπιας επίσκεψης στους χώρους εγκατάστασης των συστημάτων και του εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

H αξιολόγηση/βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς θα γίνει βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στη διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 23/04/2021, ώρα 14:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Πέμπτη 06/05/2021, ώρα 10:00 πμ.

Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ. Οι προσφορές που θα υποβληθούν δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα κληθεί να καταθέσει για την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Ο προμηθευτής, μετά την οριστική παραλαβή, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας τόσο των επιμέρους τμημάτων αλλά και του συνόλου του συστήματος ίση με το 5% της αξίας της σύμβασης, διάρκειας δεκαοκτώ μηνών (18) μηνών. Επιπλέον, κατά τις τριάντα (30) πρώτες μέρες της εγγυημένης λειτουργίας, ο προμηθευτής θα διαθέσει σε 24ώρη βάση το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό για τη λειτουργία του συστήματος.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο https://gkaraiskakis.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, όπου ο διαγωνισμός έλαβε τον συστημικό αριθμό 107326.

Πληροφορίες παρέχονται από την έδρα του Δήμου στην Άνω Καλεντίνη Άρτας, τηλ. 2681360817,  email: promitheies[at]gkaraiskakis.gr.

Κατεβάστε τα έγγραφα του διαγωνισμού:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021/S 050-123357
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 865/2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΜΕΛΕΤΗ 1/2019
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI_ΕΕΕΣ (.xml) (.pdf)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
(αναρτήθηκε: 16-4-2021)