Διαγωνισμός προμήθειας μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» (ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 07/10/2020 ΩΡΑ 13:00)

Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου 8m3 (CPV 34144512-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής που εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ 24%. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΔΕ μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, και σε ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί στην αναλυτική διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 07/10/2020 ώρα 13:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Τετάρτη 14/10/2020 ώρα 12η μεσημβρινή.

Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ του προσφερόμενου είδους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η προθεσμία ισχύος των εγγυητικών επιστολών θα είναι τουλάχιστον εννέα (9) μήνες (άρθρο 97 παρ.4 & άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν).

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα κληθεί να καταθέσει για την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 5 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο https://gkaraiskakis.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, όπου ο διαγωνισμός έλαβε τον συστημικό αριθμό 99382.

Πληροφορίες παρέχονται από την έδρα του Δήμου στην Άνω Καλεντίνη Άρτας, τηλ. 2681360817, fax 2681067690, email: pkarezos[at]gkaraiskakis.gr.

Κατεβάστε τα έγγραφα του διαγωνισμού:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4033/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4038/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΜΕΛΕΤΗ 26/2020
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI_ΤΕΥΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ_ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ