ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ”

O Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια νέων ελαστικοφόρων εκσκαφέων – φορτωτών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (CPV 43200000-5), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 199.640,00 € με ΦΠΑ 24%. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΔΕ μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα για το σύνολο των ειδών που αφορά την προμήθεια. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, και σε ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων.

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας & η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

H αξιολόγηση/βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς θα γίνει βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στη μελέτη 9/2019 του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 24/09/2019, ώρα 13:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Δευτέρα 30/09/2019 ώρα 12η μεσημβρινή.

Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών. Οι προσφορές που θα υποβληθούν δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η προθεσμία ισχύος των εγγυητικών επιστολών θα είναι τουλάχιστον επτά (7) μήνες (άρθρο 97 παρ.4 & άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν).

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα κληθεί να καταθέσει για την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένα για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, όπου ο διαγωνισμός έλαβε τον συστημικό αριθμό 79200.

Πληροφορίες παρέχονται από την έδρα του Δήμου στην Άνω Καλεντίνη Άρτας, τηλ. 2681360809, fax 2681067690, email: aoikonomou[at]gkaraiskakis.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ

Κατεβάστε τα έγγραφα του διαγωνισμού:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΜΕΛΕΤΗ 9/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΤΕΥΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς