Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης 23-02-2022

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 14 Φεβρουαρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 403
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Tα μέλη της Επιτροπής διαβούλευσης     

 

 

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                

      Καλείσθε να συμμετάσχετε στην δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’), μέσω SKYPE  την 23η Φεβρουαρίου 2022,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για  διαβούλευση  στο εξής θέμα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Διατύπωση απλής γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) του έργου/ δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η):  «ΜΥΗΕ Γρεβιά, ισχύος 1,008 MW, επί του ρέματος Βουρλιές, Τ.Κ. Πηγών, Δ. Γεωργίου Καραϊσκάκη , Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2α του άρθρου 78 του νόμου 4555/2018( ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018).

 

      Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία κατά την συνεδρίαση αυτή, η επιτροπή θα συνεδριάσει την επόμενη ημέρα, Πέμπτη  24/02/2022 και ώρα 18.00,  με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Νικόλαος Μίγδος