Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης 12-04-2022

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 04 Απριλίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 838
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Tα μέλη της Επιτροπής διαβούλευσης     

 

 

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης, που θα διεξαχθεί  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’), μέσω SKYPE  την 12η Απριλίου 2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για  διαβούλευση  στο εξής θέμα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Διατύπωση απλής γνώμης επί της «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 1η& 10η ): «Αιολικός σταθμός, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 42,0 MW, στη θέση «Αετός» Άρτας, Δ.Ε Ηρακλείας και Τετραφυλίας, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου.», σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2α του άρθρου 78 του νόμου 4555/2018( ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018).

 

                Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία κατά την συνεδρίαση αυτή, η επιτροπή θα συνεδριάσει την επόμενη ημέρα, Τετάρτη  13/04/2022 και ώρα 19.00,  με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Νικόλαος Μίγδος