ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 2014-2019 – ΜΕΡΟΣ Β’

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΡΟΣ 1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΜΕΡΟΣ 2)