Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Στο άρθρο 78 παρ. 1 του Ν. 4555/2018, ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ι΄ και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α΄ έως θ΄, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.»

Ως εκ τούτου, σας καλούμε όπως α) οι μεν φορείς να προτείνετε με σχετικό έγγραφό σας, προς το Δημοτικό Συμβούλιο και εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίηση της παρούσης, τον εκπρόσωπο/εκπροσώπους με τον αναπληρωτή/αναπληρωτές τους του φορέα σας, στο Δημαρχείο Γεωργίου Καραϊσκάκη (1ος όροφος) αρμόδιος υπάλληλος κ. Κωνσταντίνος Ρούσσας, τηλ. 2681360816. β) οι δε δημότες να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίηση της παρούσης, στο Δημαρχείο Γεωργίου Καραϊσκάκη  (1ος όροφος) αρμόδιος υπάλληλος κ. Κωνσταντίνος Ρούσσας, τηλ. 2681360816.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο από το νόμο αριθμό, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη διαδικασία ορισμού της εν λόγω επιτροπής.