ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: Βελτίωση κτιρίων σχολικών μονάδων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Προϋπολογισμός:
90.421,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ (60.000 €)
ΣΑΤΑ 2019 (30.421 €)
Κ.Α. 02.10.15.7331.001

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04/12/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (.doc)  |  ΤΕΥΔ (.pdf)