Δημοπρασία έργου: Βελτίωση διακοινοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου στη θέση Κάμποι Δημαριού

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) :
50.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (30.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (20.000,00 €)
Κ.Α. 02.15.7336.001
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 17/05/2018

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ