ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: Βελτίωση – αποκατάσταση οδικού δικτύου από Μηλιανά προς Αλώνια Τ.Κ. Μηλιανών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Προϋπολογισμός:
35.000,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (25.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (10.000,00 €)
Κ.Α. 02.30.7333.061

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (.doc)  |  ΤΕΥΔ (.pdf)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ