ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: Αποκατάσταση οδικού δικτύου στον οικισμό Λαγκάδα της Τ.Κ. Μηλιανών

Προϋπολογισμός:
28.000,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (20.000,00€)
ΣΑΤΑ 2019 (8.000,00€)
Κ.Α. 02.10.30.7333.068

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (.doc)  |  ΤΕΥΔ (.pdf)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ