Διακοπή μαθημάτων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (τελευτ. ενημέρωση: 10/1/2019)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Ν. ΑΡΤΑΣ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων υπό τον τομέα στ΄ («Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 94 της παρ. 27 – κεφ. Β΄ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του Δήμου μας δηλαδή την χιονόπτωση που σημειώθηκε, τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν και τον παγετό κατά μήκος των οδών (Επαρχιακοί, Δημοτικοί κλπ.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ,

Τη διακοπή της λειτουργίας όλων των σχολείων του δήμου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την 10η και 11η Ιανουαρίου 2019, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή του δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Περικλής Α. Μίγδος

Διαβάστε εδώ και τη σχετική Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου