ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (αναψυκτηρίου) στον οικισμό Άγιος Νικόλαος της Τ.Κ. Πηγών της Δ.Ε. Τετραφυλίας (Διεξαγωγή δημοπρασίας: 17/02/2020 ώρα 11:00 – 11:30)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 6 Φεβρουαρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ   Αριθ. Πρωτ : 495
     

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη N. Άρτας
Διακηρύσσει ότι:

  1. Εκτίθεται σε δημόσιο, φανερό και προφορικό πλειοδοτικό η εκμίσθωση ακινήτου – κτιρίου – αναψυκτήριου, που βρίσκεται στον Οικισμό Άγιος Νικόλαος της Τοπικής Κοινότητας Πηγών της Δ. Ε. Τετραφυλίας.
  2. Κατώτατο όριο προσφοράς – μηνιαίο μίσθωμα – τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται το ποσόν των εκατό ευρώ (100,00 €).
  3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 17η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00΄ έως 11:30΄ στο Δημοτικό κατάστημα στην Άνω Καλεντίνη.
  4. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού τριακοσίων εξήντα ευρώ (360,00 €) η οποία θα απευθύνεται υποχρεωτικά υπέρ του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας).
  5. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου (Άνω Καλεντίνη) – τηλ.: 2681360816, Φαξ: 2681067690, αρμόδιος κος Κωνσταντίνος Ρούσσας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. –

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος