ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (πρώην δημοτικό σχολείο) στον οικισμό Μεγαλόχαρη (Καρυές) της Τ.Κ. Μεγαλόχαρης της Δ.Ε. Τετραφυλίας (Διεξαγωγή δημοπρασίας: 28/01/2020 ώρα 10:30)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 14 Ιανουαρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ   Αριθ. Πρωτ : 86
     

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας
Διακηρύσσει ότι:

  1. Εκτίθεται σε φανερό προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση ακινήτου (πρώην δημοτικό σχολείο), που βρίσκεται στον Οικισμό Μεγαλόχαρη (Καρυές) της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλόχαρης της Δημοτικής Ενότητας Τετραφυλίας.
  2. Κατώτατο όριο προσφοράς – τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού – μηνιαίο μίσθωμα, ορίζεται το ποσόν των Πενήντα Euro (50,00 €).
  3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 28η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 στο Δημοτικό κατάστημα του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη στην Άνω Καλεντίνη Άρτας.
  4. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού τριακοσίων Euro (300,00 €), η οποία θα απευθύνεται υποχρεωτικά υπέρ του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας).
  5. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου (Άνω Καλεντίνη) – τηλ.: 2681360816 , Φαξ: 2681067690, αρμόδιος κος Κωνσταντίνος Ρούσσας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. –

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος