ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (αναψυκτηρίου) στον οικισμό Άγιος Νικόλαος της Τ.Κ. Πηγών της Δ.Ε. Τετραφυλίας

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 10 Δεκεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ   Αριθ. Πρωτ : 5743
     

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη N. ΄Αρτας
Διακηρύσσει ότι:

  1. Εκτίθεται σε δημόσιο, φανερό και προφορικό πλειοδοτικό η εκμίσθωση ακινήτου – κτιρίου – αναψυκτήριου, που βρίσκεται στον Οικισμό Άγιος Νικόλαος της Τοπικής Κοινότητας Πηγών της Δ. Ε. Τετραφυλίας.
  2. Κατώτατο όριο προσφοράς – μηνιαίο μίσθωμα – τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού, ορίζεται το ποσόν των τριακοσίων εβδομήντα euro (370,00 €).
  3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 23η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00΄ έως 11:30΄ στο Δημοτικό κατάστημα στην Άνω Καλεντίνη.
  4. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού χιλίων τριακοσίων τριάντα δύο euro (1.332,00 €) η οποία θα απευθύνεται υποχρεωτικά υπέρ του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας).
  5. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου (Άνω Καλεντίνη) – τηλ.: 2681360816 , Φαξ: 2681067690, αρμόδιος κος Κωνσταντίνος Ρούσσας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. –

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος