ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

O Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (CPVs 09135100-5, 09134100-8, 09132100-4, 09211000-1) για τον Δήμο Γ. Καραϊσκάκη και τα Νομικά του πρόσωπα, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 175.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι: (α) για τα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης βενζίνη αμόλυβδη) το μεγαλύτερο ποσοστό  έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης εκάστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον Νομό Άρτας κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, και (β) για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών και ποσοτήτων.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, στα μέλη αυτών, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση καυσίμων ή/και λιπαντικών. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/12/2018 και ώρα 13:00. Μετά την παρέλευσή της, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση) θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 21/12/2018, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00 για τα καύσιμα και ώρα 13:00 για τα λιπαντικά.

Στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ο διαγωνισμός έχει καταχωρισθεί σε δύο συστημικούς αριθμούς: Α/Α 67580 για τα υγρά καύσιμα (ΤΜΗΜΑΤΑ 1-4) και Α/Α 67583 για τα λιπαντικά (ΤΜΗΜΑ 5). Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα αντιμετωπίσουν τους δύο ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς ως ανεξάρτητους.

Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα ή και όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ των υπό προμήθεια ειδών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το σύνολο των αναφερόμενων ειδών ανά ΤΜΗΜΑ. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 1% της προεκτιμούμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α. για κάθε ΤΜΗΜΑ.

Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού με τον φορέα υλοποίησης της προμήθειας, με δυνατότητα 3μηνης παράτασης.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα, για ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, στο www.gkaraiskakis.gr και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ

Κατεβάστε τα έγγραφα του διαγωνισμού:
Κοινά έγγραφα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6155-2018
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 5730_05-11-2018
Έντυπα για ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (Α/Α Συστήματος 67580)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI_ΤΕΥΔ (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
Έντυπα για ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (Α/Α Συστήματος 67583)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ_ΤΕΥΔ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)