ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ

O Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια νέου μηχανήματος έργου φορτωτή-εκσκαφέα (CPV 43200000-5), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 14/12/2018 και ώρα 13:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 20/12/2018 και ώρα 12:00.

Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ του προσφερόμενου είδους.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα κληθεί να καταθέσει για την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένα για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όπου ο διαγωνισμός έλαβε τον συστημικό αριθμό 67329.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ

Κατεβάστε τα έγγραφα του διαγωνισμού:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΜΕΛΕΤΗ 30/2018
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΤΕΥΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς