Διαγωνισμός προμήθειας μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2023 για τις ανάγκες του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των Νομικών Προσώπων του» (ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 09/01/2023 ΩΡΑ 13:30)

Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2023 για τις ανάγκες του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των Νομικών Προσώπων του» (CPVs 09135100-5, 09134100-8, 09132100-4) ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 250.996,56 € με ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης εκάστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον Νομό Άρτας κατά την ημέρα παράδοσης αυτών.

Προσφορές υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς, που διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, στα μέλη αυτών, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση καυσίμων.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09/01/2023, ώρα 13:30

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 11/01/2023, ώρα 11:00 π.μ.

Στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ο διαγωνισμός έχει λάβει Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 180085.

Προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα για ένα ή περισσότερα ή και όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ των υπό προμήθεια ειδών, όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το σύνολο των αναφερόμενων ειδών ανά ΤΜΗΜΑ. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) που αφορά στο ΤΜΗΜΑ ή στα ΤΜΗΜΑΤΑ για τα οποία υποβάλλεται. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα πέντε (5) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον έξι (6) μήνες (άρθρα 97 & 72 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν).

Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο/οι Ανάδοχος/οι υποχρεού(ν)ται να καταθέσει/ουν εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα 3μηνης παράτασης.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού είναι αναρτημένα για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο https://gkaraiskakis.gr.

Πληροφορίες παρέχονται από την έδρα του Δήμου στην Άνω Καλεντίνη Άρτας, τηλ. 2681360820,  email: promitheies@gkaraiskakis.gr.

 

Κατεβάστε τα έγγραφα του διαγωνισμού:
Κοινά έγγραφα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4403/2022 με όλα τα παραρτήματά της (ΑΔΑΜ: 22PROC011858131) (.pdf)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(ΑΔΑ: 92Ι2Ω9Ξ-Ρ7Ψ) (.pdf)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4051/28-11-2022
(.pdf)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI_ΕΕΕΣ (.xml)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ανά ΤΜΗΜΑ) (.doc)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ-ΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
(.doc)