Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου «Aσφαλτόστρωση οικισμού Ντόβρας Τοπικής Κοινότητας Βελεντζικού του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη» [ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2022 ώρα 10:00 πμ.]

Προϋπολογισμός:
153.000,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΣΑΕ 571 ΥΠ.ΥΠΟΔ.

ΕΝΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 2014ΣΕ57100004 

Κ.Α.:  02.10.64.7323.001

CPV: 45233222-1

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
07/07/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)  .pdf   /  .xml  /   .html
ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΕΔΙΑ