Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΡΤΑΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΥΦΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ” [ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/06/2022 ώρα 10:00 πμ.]

Προϋπολογισμός:
236.340,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Ταμείο Συνοχής, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΕΝΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 2017ΣΕ27510092
ΚΩΔ. ΣΑ: Ε2751

Κ.Α.: 02.15.7341.001

CPV: 45212300-9, 45212350-4

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
16/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)  .pdf   /  .xml   /   .html
ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΕΔΙΑ