Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “Κατασκευή, συντήρηση και αποκατάσταση γηπέδων ποδοσφαίρου Δήμου Γ. Καραϊσκάκη” [ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/07/2021]

Προϋπολογισμός:
491.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (430.900,00 €) Κ.Α. 02.61.7326.005
ΣΑΕΠ 530 Π.ΗΠΕΙΡΟΥ (62.000,00 €) Κ.Α. 02.61.7326.004

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
27/07/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΕΔΙΑ