Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υλοποίησης Κέντρων Αθλοπαιδιών Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη” [ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/06/2021]

Προϋπολογισμός:
326.302,28 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΑΑ 2014-2020 (240.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2022 (86.302,28 €)
Κ.Α. 02.15.7341.006

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
22/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΕΔΙΑ