Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “Διαμόρφωση κοινόχρηστου περιβάλλοντα χώρου ανενεργού δημοτικού σχολείου Κλειδίου” [ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/08/2020]

Προϋπολογισμός:
98.500,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (40.741,58 €)
ΣΑΕΠ 530 Π.ΗΠΕΙΡΟΥ (40.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2021 (17.758,42 €)
Κ.Α. 02.10.60.7326.001

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
04/08/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΕΔΙΑ